1.
Nguyễn VT, Chu VT, Phạm VT. NHẬN XÉT ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH 18F-FDG PET/CT CỦA U LYMPHO KHÔNG HODGKIN TẾ BÀO B TẠI BỆNH VIỆN UNG BƯỚU HÀ NỘI. vjrnm. 2024;(54):40-45. doi:10.55046/vjrnm.54.939.2024