1.
Trần DKV, Võ T Đức, Phạm NMT, Đặng QV, Nguyễn HB. NGHIÊN CỨU BƯỚC ĐẦU KẾT QUẢ CHỤP VÀ NÚT MẠCH TRONG ĐIỀU TRỊ CHẢY MÁU TIÊU HÓA DƯỚI. vjrnm. 2023;(52):4-9. doi:10.55046/vjrnm.52.957.2023