1.
Nguyễn TMT, Nguyễn TTL, Phạm VMP. TƯƠNG QUAN GIỮA ĐƠN VỊ HOUNSFIELD Ở CỘT SỐNG THẮT LƯNG VÀ MẬT ĐỘ XƯƠNG ĐO BẰNG DEXA Ở NGƯỜI VIỆT NAM . vjrnm. 2023;(52):19-24. doi:10.55046/vjrnm.52.959.2023