1.
Ngô Đức Y, Vũ Đăng L, Đàm TT, Nguyễn CT. NGHIÊN CỨU GIÁ TRỊ CỦA CHUỖI XUNG TƯỚI MÁU VÀ CHUỖI XUNG PHỔ TRÊN CỘNG HƯỞNG TỪ 3 TESLA CHẨN ĐOÁN PHÂN BẬC U THẦN KINH ĐỆM . vjrnm. 2023;(52):47-55. doi:10.55046/vjrnm.52.964.2023