1.
Nguyễn VA. VAI TRÒ CỦA FDG PET/CT TRONG CHẨN ĐOÁN VÀ TIÊN LƯỢNG U PHYLLODES TUYẾN VÚ DI CĂN VÀ HỒI CỨU Y VĂN . vjrnm. 2023;(52):92-99. doi:10.55046/vjrnm.52.971.2023