1.
Nguyễn NQ, Nguyễn DH, Lê TD. CA LÂM SÀNG XUNG ĐỘT MẠCH MÁU VỚI THẦN KINH V DO BẤT THƯỜNG PHÁT TRIỂN TĨNH MẠCH: NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC. vjrnm. 2024;(54):90-93. doi:10.55046/vjrnm.54.996.2024