NGUYỄN, ĐẠI H. L., Nguyễn , H. T. T., & Nguyễn , T. T. (2024). GIÁ TRỊ CẮT LỚP VI TÍNH TRONG KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM ĐỘNG MẠCH MẠC TREO TRÀNG TRÊN Ở NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH. Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, 54, 32-39. https://doi.org/10.55046/vjrnm.54.1042.2024