Pham , T. M., Tran , D. H., Lê , V. K., & Vu , D. L. (2023). THE VALUE OF HIGH-RESOLUTION T2-WEIGHTED MRI TO EVALUATE LOCAL STAGING OF RECTAL CANCER . Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, 03, 11-16. https://doi.org/10.55046/vjrnm.03.1064.2023