Nguyen , V. T. (2023). 99mTc-MDP MYOCARDIAL SCINTIGRAPHY IN DIAGNOSIS OF AMYLOID CARDIOMYOPATHY AT FV HOSPITAL, HCM CITY. Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, 03, 46-52. https://doi.org/10.55046/vjrnm.03.1076.2023