Le , V. G., & Thieu , D. H. (2024). CASE REPORT: RARE CASE OF PNEUMOCYTOMA. Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, 03, 67-72. https://doi.org/10.55046/vjrnm.03.1079.2023