Nguyễn, Đoàn D. Q., Đỗ, T. T. T., Trần , T. M. T., Lê , M. T., & Lê , N. G. H. (2023). Vai trò của chụp cắt lớp vi tính trong đánh giá độ nặng ở bệnh nhân thuyên tắc phổi cấp. Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, 54, 71-77. https://doi.org/10.55046/vjrnm.54.1102.2024