Trần , Q. L., Dương , Đức H., Nguyễn , T. T. P., & Lê , T. D. (2024). GIÁ TRỊ CỦA CẮT LỚP VI TÍNH ĐA DÃY TRONG CHẨN ĐOÁN TẮC RUỘT . Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, 54, 52-59. https://doi.org/10.55046/vjrnm.54.1137.2024