Nguyễn , T. L., Nguyễn , T. B., Lê , V. D., & Lê , T. L. (2024). CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH HỘI CHỨNG TOLOSA- HUNT: NHÂN HAI TRƯỜNG HỢP HIẾM GẶP TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI . Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, 54, 84-89. https://doi.org/10.55046/vjrnm.54.1141.2024