Huỳnh, Q. K. (2022). AN TOÀN VÀ HIỆU QUẢ CỦA ĐỐT NHÂN GIÁP LỚN LÀNH TÍNH BẰNG VI SÓNG (MWA). Tạp Chí Điện Quang & Y học hạt nhân Việt Nam, (47), 34-42. https://doi.org/10.55046/vjrnm.47.128.2022