Nguyễn, X. H., Lê, V. K., Nguyễn, D. T., Hoàng, N. T., & Nguyễn, H. T. (2022). Báo cáo ca lâm sàng : Phối hợp chẹn bóng động mạch chậu trong và nút động mạch tử cung dự phòng xuất huyết ở sản phụ mắc rau cài răng lược kết hợp rau tiền đạo. Tạp Chí Điện Quang & Y học hạt nhân Việt Nam, (47), 65-70. https://doi.org/10.55046/vjrnm.47.134.2022