Nguyễn, X. H., Hoàng , Đức T., Nguyễn , D. T., Lê, V. K., & Nguyễn, T. B. N. (2022). ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ BƯỚC ĐẦU ĐIỀU TRỊ TĂNG SẢN LÀNH TÍNH TUYẾN TIỀN LIỆT CÓ BÍ TIỂU CẤP BẰNG PHƯƠNG PHÁP CAN THIỆP NÚT MẠCH. Tạp Chí Điện Quang & Y học hạt nhân Việt Nam, (47), 21-33. https://doi.org/10.55046/vjrnm.47.135.2022