TS.BS. Cung Văn Công. (2022). Sarcoma cơ vân di căn phổi - Tổng quan tài liệu và báo cáo ca bệnh. Tạp Chí Điện Quang & Y học hạt nhân Việt Nam, (47), 57-64. https://doi.org/10.55046/vjrnm.47.138.2022