Mai, H. T. (2022). NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH VÀ VAI TRÒ CỦA 18FDG-PET/CT TRONG CHẨN ĐOÁN GIAI ĐOẠN CỦA BỆNH NHÂN UNG THƯ PHỔI KHÔNG TẾ BÀO NHỎ. Tạp Chí Điện Quang & Y học hạt nhân Việt Nam, (47), 11-20. https://doi.org/10.55046/vjrnm.47.142.2022