Hà , T. B. T., Lê , V. P., & Trần , M. H. (2022). VAI TRÒ CỦA CỘNG HƯỞNG TỪ CHỨC NĂNG TRONG ĐÁNH GIÁ VÙNG VẬN ĐỘNG BÀN TAY Ở BỆNH NHÂN U NÃO. Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, 39, 23-28. https://doi.org/10.55046/vjrnm.39.184.2020