Nguyễn , T. N. M., Nguyễn , X. H., Lưu , H. N., Nguyễn , T. H., Lại , T. H., Nguyễn , T. T., Nguyễn , T. T. T., Nguyễn , M. T., Phạm , T. L., & Quách , T. H. (2022). BƯỚC ĐẦU ĐÁNH GIÁ GIÁ TRỊ CỦA KỸ THUẬT SINH THIẾT HÚT CHÂN KHÔNG TRONG CHẨN ĐOÁN CÁC TỔN THƯƠNG VI VÔI HÓA Ở VÚ. Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, 39, 29-34. https://doi.org/10.55046/vjrnm.39.186.2020