Trương , T. P. T., Lê , V. P., Nguyễn , Q. T. D., Lê , Q. K., Huỳnh , P. H., & Võ , T. T. H. (2022). VAI TRÒ CỦA CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH MẠCH MÁU TRONG CHẨN ĐOÁN HẸP TẮC ĐỘNG MẠCH NỘI SỌ Ở BỆNH NHÂN ĐỘT QUỴ DO THIẾU MÁU NÃO CẤP. Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, 39, 35-40. https://doi.org/10.55046/vjrnm.39.192.2020