Trần , T. L., Lê , T. M., Nguyễn , T. T. T., & Phạm , M. T. (2022). GIÁ TRỊ CỦA THANG ĐIỂM EU-TIRADS 2017 VÀ ACR-TIRADS 2017 TRONG ĐÁNH GIÁ NHÂN TUYẾN GIÁP. Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, 39, 48-53. https://doi.org/10.55046/vjrnm.39.201.2020