Nguyễn T. T., Nguyễn T. N. A., Nguyễn , T. T. N., & Phạm M. T. (2022). NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH VÀ GIÁ TRỊ SIÊU ÂM TRONG CHẨN ĐOÁN HẠCH CỔ ÁC TÍNH. Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, 39, 68-75. https://doi.org/10.55046/vjrnm.39.211.2020