Trần V. G., Nguyễn X. H., Phan , H. G., Lê , V. K., & Phạm , M. T. (2022). NGHIÊN CỨU KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ TĂNG SẢN LÀNH TÍNH TUYẾN TIỀN LIỆT THỂ LỒI VÀO BÀNG QUANG BẰNG PHƯƠNG PHÁP NÚT MẠCH. Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, 39, 81-86. https://doi.org/10.55046/vjrnm.39.214.2020