Đặng . N. H., Phạm M. T., Trịnh H. C., Lê , . V. K., & Vũ . Đăng L. (2022). KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU NÚT THÔNG ĐỘNG TĨNH MẠCH CỬA TRONG ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN UNG THƯ BIỂU MÔ TẾ BÀO GAN. Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, 39, 97-103. https://doi.org/10.55046/vjrnm.39.215.2020