Nguyen, N. C., Lê, T. L., & Đoàn, T. L. (2022). CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ TRÀN DỊCH DƯỠNG CHẤP MÀNG PHỔI KHÔNG DO CHẤN THƯƠNG. Tạp Chí Điện Quang & Y học hạt nhân Việt Nam, (47), 50-56. https://doi.org/10.55046/vjrnm.47.286.2022