Nguyễn Quang, T., & Trần, T. B. (2023). Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh 18FDG-PET/CT hạch cổ ở bệnh nhân ung thư vòm mũi họng. Tạp Chí Điện Quang & Y học hạt nhân Việt Nam, (50), 4-13. https://doi.org/10.55046/vjrnm.50.613.2023