Thắng, . L. X., Lưu, . N. K. ., Đàn, N. V. ., Dũng, . N. V. ., Thùy Linh, . T. T. ., & Vân Anh, N. T. . (2022). BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH VÀ VAI TRÒ CỦA 18FDG-PET/CT TRONG CHẨN ĐOÁN GIAI ĐOẠN UNG THƯ ĐẠI TRỰC TRÀNG TRƯỚC ĐIỀU TRỊ. Tạp Chí Điện Quang & Y học hạt nhân Việt Nam, (45), 17-23. https://doi.org/10.55046/vjrnm.45.64.2021