Phong, N. T. ., Phước, . L. V. ., & Thùy Linh, N. T. . (2022). BƯỚC ĐẦU PHÂN TÍCH KẾT QUẢ ỨNG DỤNG KỸ THUẬT MRA TWIST TRONG ĐÁNH GIÁ DỊ DẠNG THÔNG ĐỘNG - TĨNH MẠCH NGOẠI BIÊN. Tạp Chí Điện Quang & Y học hạt nhân Việt Nam, (45), 31-37. https://doi.org/10.55046/vjrnm.45.67.2021