Nguyễn, D. Q. A., & Trần, C. C. (2023). BÁO CÁO TRƯỜNG HỢP LÂM SÀNG TỔN THƯƠNG ĐƯỜNG DẪN TRUYỀN GIỮA HAI BÁN CẦU ĐẠI NÃO SAU CHẤN THƯƠNG ĐẦU ĐƯỢC XÁC ĐỊNH CHẨN ĐOÁN BẰNG HÌNH ẢNH HỌC CỘNG HƯỞNG TỪ KHUẾCH TÁN SỨC CĂNG (DTI: DIFFUSION TENSOR IMAGING) . Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, 50, 79-84. https://doi.org/10.55046/vjrnm.50.686.2023