Nguyen, Y., Lê, V. K., Nguyễn , T. T. T., Nguyễn, T. K., Đoàn, T. K. O., & Vũ, Đăng L. (2023). NGHIÊN CỨU KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU ĐIỀU TRỊ UNG THƯ BIỂU MÔ TẾ BÀO GAN BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỐT SÓNG CAO TẦN TRONG MỔ . Tạp Chí Điện Quang & Y học hạt nhân Việt Nam, (50), 14-22. https://doi.org/10.55046/vjrnm.50.705.2023