Vũ, T. H., Phạm, . M. T., Lê , V. K., & Trịnh, . H. C. (2023). GIÁ TRỊ CỘNG HƯỞNG TỪ XÓA NỀN 3.0 TESLA ĐÁNH GIÁ TĂNG SINH MẠCH Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ BIỂU MÔ TẾ BÀO GAN SAU TACE . Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, 51, 4-12. https://doi.org/10.55046/vjrnm.51.915.2023