Vũ , . Q. T., Nguyễn, . Q. D., Nguyễn , T. L., & Tăng, . T. M. T. (2023). ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CHỌC HÚT MÁU TỤ NỘI SỌ TRÊN LỀU TỰ PHÁT DƯỚI ĐỊNH VỊ KHÔNG KHUNG VÀ CẮT LỚP VI TÍNH . Tạp Chí Điện Quang & Y học hạt nhân Việt Nam, (51), 13-19. https://doi.org/10.55046/vjrnm.51.916.2023