Bùi, . T. N., & Nguyễn , D. H. (2023). NGHIÊN CỨU GIÁ TRỊ CỦA CẮT LỚP VI TÍNH 256 DÃY TRONG ĐÁNH GIÁ GIẢI PHẪU MẠCH MÁU THẬN ĐOẠN NGOÀI THẬN Ở NGƯỜI SỐNG HIẾN THẬN . Tạp Chí Điện Quang & Y học hạt nhân Việt Nam, (51), 20-25. https://doi.org/10.55046/vjrnm.51.917.2023