Hoàng, . Đức T., Nguyễn , X. H., & Nguyễn , T. B. N. (2023). ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH SIÊU ÂM, CỘNG HƯỞNG TỪ VÀ CHỤP MẠCH SỐ HOÁ XOÁ NỀN CỦA MỘT SỐ BỆNH NHÂN TĂNG SẢN LÀNH TÍNH TUYẾN TIỀN LIỆT . Tạp Chí Điện Quang & Y học hạt nhân Việt Nam, (51), 46-53. https://doi.org/10.55046/vjrnm.51.922.2023