Bùi , T. T. T., Nguyễn , X. T., Đỗ , V. C. N., & Lê, . B. H. P. (2023). THOÁT VỊ NỘI SAU MỔ CẮT ĐOẠN DẠ DÀY: BÁO CÁO 2 TRƯỜNG HỢP VÀ TỔNG QUAN Y VĂN . Tạp Chí Điện Quang & Y học hạt nhân Việt Nam, (51), 62-69. https://doi.org/10.55046/vjrnm.51.925.2023