Nguyễn , . V. H., & La, V. T. (2023). SARCOMA MẠCH MÁU NGUYÊN PHÁT TẠI GAN: THÔNG BÁO CA LÂM SÀNG . Tạp Chí Điện Quang & Y học hạt nhân Việt Nam, (51), 70-77. https://doi.org/10.55046/vjrnm.51.926.2023