Nguyễn , T. N., Nguyễn , T. T., Trần , B. K., Nguyễn , V. S., & Lê, . X. C. (2023). UNG THƯ PHỔI DI CĂN ĐẠI TRÀNG: BÁO CÁO CA BỆNH VÀ ĐỐI CHIẾU Y VĂN . Tạp Chí Điện Quang & Y học hạt nhân Việt Nam, (51), 78-83. Truy vấn từ https://vjrnm.edu.vn/index.php/vjrnm/article/view/928