Tống, . D. H., Nguyễn , L. T. T., & Nguyễn , N. V. (2023). TỰ TỐNG XUẤT DỊ VẬT (ĐINH SẮT NHỌN) TỪ PHẾ QUẢN THÙY GIỮA BÊN PHẢI BÁO CÁO TRƯỜNG HỢP HIẾM GẶP . Tạp Chí Điện Quang & Y học hạt nhân Việt Nam, (51), 84-87. https://doi.org/10.55046/vjrnm.51.929.2023