Ngô, . T. N. M., Nguyễn , T. T. H., Trần , Đức H., Trịnh , H. C., & Lê , V. K. (2023). BÁO CÁO CA LÂM SÀNG: TĂNG SẢN THỂ NỐT KHU TRÚ GAN SAU HÓA CHẤT ĐIỀU TRỊ UNG THƯ DẠ DÀY. Tạp Chí Điện Quang & Y học hạt nhân Việt Nam, (51), 88-92. https://doi.org/10.55046/vjrnm.51.930.2023