Nguyễn, . N. T. A., & Nguyễn, . Q. D. (2023). BÁO CÁO CA BỆNH: SINH THIẾT U PHỔI DƯỚI HƯỚNG DẪN SIÊU ÂM . Tạp Chí Điện Quang & Y học hạt nhân Việt Nam, (51), 93-97. https://doi.org/10.55046/vjrnm.51.931.2023