PHẠM, T. L., Đào , T. M., Cao , V. K., Phạm , V. H., & Vũ , V. B. (2024). GIÁ TRỊ CỦA PET/CT TRONG CHẨN ĐOÁN TỔN THƯƠNG NGUYÊN PHÁT Ở BỆNH NHÂN CARCINOMA DI CĂN HẠCH CỔ CHƯA RÕ NGUYÊN PHÁT. Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, 54, 78-83. https://doi.org/10.55046/vjrnm.54.936.2024