Trần , D. K. V., Võ , T. Đức, Phạm, . N. M. T., Đặng , Q. V., & Nguyễn , H. B. (2023). NGHIÊN CỨU BƯỚC ĐẦU KẾT QUẢ CHỤP VÀ NÚT MẠCH TRONG ĐIỀU TRỊ CHẢY MÁU TIÊU HÓA DƯỚI. Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, 52, 4-9. https://doi.org/10.55046/vjrnm.52.957.2023