Ngô, . Đức Y., Vũ , . Đăng L., Đàm , T. T., & Nguyễn, . C. T. (2023). NGHIÊN CỨU GIÁ TRỊ CỦA CHUỖI XUNG TƯỚI MÁU VÀ CHUỖI XUNG PHỔ TRÊN CỘNG HƯỞNG TỪ 3 TESLA CHẨN ĐOÁN PHÂN BẬC U THẦN KINH ĐỆM . Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, 52, 47-55. https://doi.org/10.55046/vjrnm.52.964.2023