Hoàng , Đức T., & Nguyễn , . X. H. (2023). ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU ĐIỀU TRỊ TĂNG SẢN LÀNH TÍNH TUYẾN TIỀN LIỆT CÓ BÍ TIỂU CẤP BẰNG PHƯƠNG PHÁP CAN THIỆP NÚT ĐỘNG MẠCH TUYẾN TIỀN LIỆT . Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, 52, 67-75. https://doi.org/10.55046/vjrnm.52.966.2023