Nguyễn , V. A. (2023). VAI TRÒ CỦA FDG PET/CT TRONG CHẨN ĐOÁN VÀ TIÊN LƯỢNG U PHYLLODES TUYẾN VÚ DI CĂN VÀ HỒI CỨU Y VĂN . Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, 52, 92-99. https://doi.org/10.55046/vjrnm.52.971.2023