Nguyễn , T. L., Nguyễn, T. B., Lê , . V. D., & Lê , . T. L. (2023). Chẩn đoán hình ảnh hội chứng Tolosa- Hunt: Nhân hai trường hợp hiếm gặp tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, 54, 84-89. https://doi.org/10.55046/vjrnm.54.995.2024