Nguyễn , N. Q., Nguyễn , D. H., & Lê, T. D. (2024). CA LÂM SÀNG XUNG ĐỘT MẠCH MÁU VỚI THẦN KINH V DO BẤT THƯỜNG PHÁT TRIỂN TĨNH MẠCH: NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC. Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, 54, 90-93. https://doi.org/10.55046/vjrnm.54.996.2024