NGUYỄN, ĐẠI H. L.; NGUYỄN , H. T. T.; NGUYỄN , T. T. GIÁ TRỊ CẮT LỚP VI TÍNH TRONG KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM ĐỘNG MẠCH MẠC TREO TRÀNG TRÊN Ở NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH. Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, [S. l.], n. 54, p. 32-39, 2024. DOI: 10.55046/vjrnm.54.1042.2024. Disponível em: https://vjrnm.edu.vn/index.php/vjrnm/article/view/1042. Acesso em: 16 tháng 7. 2024.