TRUONG , T. T.; NGUYEN , N. T.; VU, D. L.; NGUYỄN , K. V.; NGUYEN, . T. T. H.; HOANG , T. V. H.; LE , T. T. L.; PHUNG , B. N.; VU , T. K. T. THE LEFT ATRIAL APPENDAGE MORPHOLOGY IN PATIENTS WITH ATRIAL FIBRILLATION BY CARDIAC COMPUTED TOMOGRAPHY . Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, [S. l.], n. 03, p. 3-10, 2023. DOI: 10.55046/vjrnm.03.1063.2023. Disponível em: https://vjrnm.edu.vn/index.php/vjrnm/article/view/1063. Acesso em: 13 tháng 4. 2024.